การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
– หลักสูตรปี 2545
– หลักสูตรปี 2546 – 2547
– หลักสูตรปี 2548 – 2552
– หลักสูตรปี 2552 – 2554
– หลักสูตรปี 2555 – 2559