หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน ภาคพิเศษ (S-MEET)

*หลักสูตร วศ.ม. S-MEET (หลักสูตร 2 ปี) เรียนนอกเวลาราชการ (รอบเสาร์-อาทิตย์) ค่าใช้จ่าย 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา* รายละเอียดของหลักสูตร S-MEET คลิกที่นี่