หลักสูตร

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
 
ปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ต่อเนื่อง)
 
ปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง)
  –  แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  –  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
 
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก