บุคลากร

สำนักงานภาควิชา
 
 

ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

หัวหน้าภาควิชา

น.ส.จารินี จุ้ยอ่อน

นักวิชาการศึกษา

น.ส.พิมพ์ลักษณ์ อินทบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฐนี ภิระบรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

ดร.ธีรวัฒน์ คลับคล้ายง

อาจารย์ประจำ

รศ.เสนีย์ พันโยธา

ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.เนรมิตร กระแสร์ลม

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

อาจารย์ประจำ

ผศ.เชี่ยวชาญ ห้าวหาญ

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.กิตติ นิลผึ้ง

อาจารย์ประจำ

ว่าที่ ร.ต. ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล

อาจารย์ประจำ

อ.มงคล แดงสุนทรชัย

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ชาติชาย ชุมจันทร์

อาจารย์ประจำ

อ.สัก สิทธิชมภู

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์

อาจารย์ประจำ

อ.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

อาจารย์ประจำ

 ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

อาจารย์ประจำ

   

นายประเทือง ชูชิด

พนักงานบริการ

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

รศ.ดร.ปรีดา จันทวงษ์

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.วิชาญ วิมานจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

อาจารย์ประจำ

รศ.สิทธิพร ใหญ่ธนายศ

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.สมเกียรติ บุญณสะ

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

อาจารย์ประจำ

 
 
 

ผศ.ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์

อาจารย์ประจำ

 ดร.วีระ ศรีอริยะกุล

อาจารย์ประจำ

 
 

นายรัฐพร รัศมี

วิศวกร

ว่าที่ ร.ต. ปรีดี แสงวิรุณ

อาจารย์ประจำ

อ.สุริยะ แย้มยืนยง

อาจารย์ประจำ

อ.กรวิก บัวคำ

อาจารย์ประจำ

นางศุภกานต์ ปรีชาเดช

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

     
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

ผศ.ดร.วิกันดา ศรีเดช

อาจารย์ประจำ

ดร.ศีขรินทร์ โกมลหิรัญ

อาจารย์ประจำ

ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำ

   

อ.นที ฐานมั่น

อาจารย์ประจำ

ดร.ธีรวัฒน์ คลับคล้าย

อาจารย์ประจำ

ดร.วัยอาจ สายคง

อาจารย์ประจำ