เกี่ยวกับภาควิชา

วัตถุประสงค์ของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
เพื่อสร้างและพัฒนาวิศวกรปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลังที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
 
ปรัชญาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
ผลิตวิศวกรผู้สร้างเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลังเพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
ประวัติภาควิชาเครื่องต้นกำลัง
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง เดิมแยกมาจากภาควิชาเครื่องกล ซึ่งประกอบด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับ ปวส.
พ.ศ.2538 ได้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องสาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม ซึ่งสังกัดอยู่ในภาควิชาเครื่องกล และมีอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชารับผิดชอบหลักสูตรการเรียนการสอน
พ.ศ.2542 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นโครงการภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังขึ้นมาเป็นทางการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ ในระดับ ปวส. และจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 ปี และ 3 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์ และเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม)
พ.ศ.2545 โครงการภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง ได้เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสาขาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
พ.ศ.2548 โครงการภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง ได้รับการเปลี่ยนสถานะจาก “โครงการภาควิชา″เป็น”ภาควิชา″และได้ใช้ใหม่ชื่อว่า″ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง”
 
สถานที่ตั้งของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
ชั้น 2 อาคาร 63 สำนักงานภาควิชา
ชั้น 1 อาคาร 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
ชั้น 1 อาคาร 63 ห้องทดสอบเกียร์อัตโนมัติ
ชั้น 1 อาคาร 63 ห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลด้านยานยนต์
ชั้น 1 อาคาร 63 ห้องปฏิบัติการเช็คปั๊มหัวฉีด
ชั้น 1 อาคาร 63 ห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ชั้น 1 อาคาร 63 ห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะรถยนต์
ชั้น 2 อาคาร 63 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ชั้น 1 อาคาร 64 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ชั้น 2 อาคาร 64 ห้องปฏิบัติการการปรับอากาศ
ชั้น 3 อาคาร 64 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 อาคาร 64 ห้องปฏิบัติการเทอร์โมไดนามิกส์
ชั้น 3 อาคาร 64 ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
ชั้น 4 อาคาร 64 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและระบบควบคุม
ชั้น 4 อาคาร 64 ห้องปฏิบัติการการทำความเย็น